Vad är personlig assistans?

Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag. Det innebär att om du anser att du behöver personlig assistans och uppfyller kravet i lagen, har du rätt att söka eller överklaga insatsen. Grunden för den rättigheten är att du behöver stöd med dina grundläggande behov och därefter omfattningen av hela behovet.

Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån din ålder med stöd av personliga assistenter.

Dina personliga assistenter är med dig då du behöver det, var du än befinner dig. De hjälper dig med dina grundläggande behov, vid aktiviteter, och allt annat du skulle ha kunnat göra själv.

Målet är att du ska kunna leva som andra i motsvarande ålder och kunna ha makt över ditt eget liv. Stödet ska vara personligt utformat och du har själv rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för dina assistenter.

Personlig assistans beviljas av din kommun eller Försäkringskassan beroende på omfattningen av de grundläggande behoven.

Vem har rätt till personlig assistans?

Du som är under 65 år, tillhör en av de så kallade personkretsarna och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina grundläggande behov kan du ansöka om personlig assistans.

Det finns tre personkretsar. Dessa är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det finns fem grundläggande behov som berättigar till personlig assistans. Dessa är när man behöver hjälp med:

  • Personlig hygien
  • Måltider
  • Av- och påklädnad
  • Kommunicera med andra
  • Hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vem beslutar om personlig assistans?

Det är kommunen där du bor eller Försäkringskassan som beslutar om rätten till personlig assistans. Om ditt grundläggande behov av assistans är mindre än 20 timmar i veckan är det kommunen som avgör. När behovet överstiger 20 timmar är det Försäkringskassan som fattar beslutet. En prövning görs för att se om du omfattas av lagen.

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Om du behöver personlig assistans så hjälper vi gärna dig med ansökan till Försäkringskassan eller din kommun.

Hur överklagar jag ett beslut?

Om du tycker kommunens eller Försäkringskassans beslut är felaktigt hjälper vi dig hela vägen.

Hur stor är ersättningen?

Försäkringskassan betalar ut assistansersättning enligt ett schablonbelopp per assistanstimme, 315 kr (2021). Schablonbeloppet är inte beroende av din inkomst eller förmögenhet. Schablonbeloppet tar enbart hänsyn till assistansbehovet och ska täcka 100 procent av kostnaderna för de assistanstimmar du beviljats.

Om du har särskilda skäl kan du söka förhöjd assistansersättning som är upp till tolv procent högre än schablonbeloppet. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du har en stor del av din assistans på obekväm arbetstid.

Vissa kommuner betalar samma timersättning som Försäkringskassan medan andra kommuner betalar en lägre ersättning.